返回列表 回复 发帖
' b$ Y0 h$ Z  |5 X; h  ^$ f3 c( g, \( a

3 N/ h2 {# }$ \$ G$ U! X* Z1 S, t全是馊主意呀!58胆子要多肥才敢去搔痒莫港,澳洲前段时间战斗机少得可怜,对KB完全不构成威胁,飞机出击基本就是送人头,只能预判日军登陆点,用陆军硬抗,另外盛唐集结那么多兵力在莫港是找死呀,日军飞机炸一炸 ...
- }  C0 \+ L; b  U, \151125 发表于 2014-3-3 19:30
9 [) v+ \  ^! E2 t
还是石头了解我呀!
江湖
本帖最后由 lhdblys 于 2014-3-3 20:18 编辑 ) N1 w: w( n9 `4 |, Q, P, H9 R
' b* X2 c3 i* {+ M& K$ \! ^# Q2 \
战斗报告 Jan 08, 42
% U! |* n0 }+ U1 O( l) P1、33师团登陆巨港;$ X$ Q3 G4 H+ T0 U( V- F1 N
2、装甲部队在西安以西渡河
# Y% ]! Y" X2 H# ?3、先后占领空城长沙、衡阳、湘潭。
3 v+ D6 x5 L" l

--------------------------------------------------------------------------------


: i" x- i1 @' ~4 k0 }  n  Z% G; s在 巨港 完成登陆前的准备5 m" D; i& M+ h: d1 c0 M5 Y* O  L
1 g# `5 ?; f; [
守军199 门次岸炮实施防御射击.5 T7 i" l$ A( ~6 y0 n% o( S% X

0 w) O- e7 k# Y* M1 Z& h$ q4 L( f6 E日军 舰船2 A! c, f, B/ d( y
      CL 名取
3 s% |( C) C, n# N4 s      DD 峰风 [峰风]
# V2 C7 H* k5 ]0 Q2 X8 ^5 M& J      DD 旗风 [神风]0 [1 W' L. S4 n# i- a, R
      DD 朝风 [神风]
( q' W+ `0 f1 x/ X- J9 v      xAK 阿苏山丸, 4发炮弹命中
& l2 t: I1 m) r1 i      SC 第11号驱潜艇
2 K3 P. \. C/ v9 v      SC 第7号驱潜艇
0 L# o2 {/ G$ ]' H6 R. x' H      xAK 热田山丸
3 C6 Y1 {" O) D- i' \      xAK 鬼怒川丸; j) z. `1 C  i4 t8 Z' |" [: [
      TB 雁 [鸿]
- }1 F) l( x& D  P# A% ]      TB 鸠 [鸿]
2 m3 W' v4 s3 L7 ]5 ?6 p9 }      TB 鸿 [鸿]
" j8 u" @* I3 H9 ]      SC 第9号驱潜艇
& x) d' p& u' x      AMC 西贡丸2 M' s4 q7 X9 o; z8 E
      DMS 第19号扫海艇
0 H* H3 E: `8 Q0 b4 p ( r  u. C6 ?% `. l
日军 地面部队损失:, g; h  ^; K, l/ L  S
      149 人伤亡& t7 S! D; B' l4 b6 t9 T( i
         战斗班组: 0个被歼, 4个伤残
/ P7 T' J: `  Y- T1 [6 M& _         非战斗人员班组: 0个被歼, 21个伤残
8 {9 m7 Q  W3 X, y( ~) u! C/ V5 N, g         工兵班组: 0个被歼, 0个伤残
" d, w! D, b0 I) R9 i3 _7 t  ?2 g( w
------------------------------------------------------------------------------------------------------5 m' ~% R- w  }) J4 x( u
. }9 {8 t/ D: u4 Z
在 巨港 (48,91) 的地面战
/ |  _1 o" ?# `% f3 L' E; J$ T
  z% }* p. x; s1 n$ o盟军 炮击 攻击3 O/ u! F- i: V$ }! C3 V- e
" [( D, i( X+ ^) v9 P& Q7 R
进攻兵力 3759 人, 113 门火炮, 5 台车辆, 攻击值 = 187
" _% b- y( S- y. X" F
+ t2 t6 j" i! C: r7 N防守兵力 12494 人, 118 门火炮, 32 台车辆, 攻击值 = 4358 u# D' L  F3 O% O: U3 p
/ V" l0 @, A4 C: m& ~& q/ z- l
% Y1 L$ M6 G/ u% \, S+ p) k+ R
1 m5 Z, e' ~; }
攻方部队:9 g' M: B, x! ^! i
    南荷属东印度战斗营  ' |# R1 C4 F9 \+ Z7 P" j9 E
    荷军佩坎巴魯分遣队
. S$ z. e( B5 B8 T4 I    荷军南苏门答腊守备营  
: @' O" k* R2 x& z/ z    荷军第1步兵团   /2) Y9 ]7 U  B! ~1 o1 ~
    荷军第2步兵团   /8
# I/ L" k5 x+ @& Z8 _" t    荷军巨港基地营  , D* o" `% X1 f% Z2 a
    荷军直落勿洞基地营  
+ v4 ~' `- B! K* m! W/ T" V    荷军民丹基地分队   /27 q9 G0 T: Z6 P. N% }/ U+ r- u5 x
2 X, g# T% I. a" }$ a
守方部队:
1 t7 G# a7 O7 O6 ~' A4 [    第33师团   /26* u0 d7 P- |- S9 j- q9 M8 P6 t
----------------------------------------------------------
1 H+ t5 S7 X+ ^- ]0 J( ?( G 1 \) y0 ?' ^1 ^7 [  I. h1 G
在 81,39 的地面战
  Y4 b. o8 g8 w: K
% k2 W6 v4 W$ y8 \2 I0 C0 l日军 突击 攻击# B. {: T+ N, Y/ o4 \

. m  e- p) e) b- M. q+ X+ z2 d进攻兵力 9388 人, 12 门火炮, 1093 台车辆, 攻击值 = 6568 I$ m  R/ T' H' l2 S+ H/ B9 C

+ C+ w. H) ~0 [防守兵力 7702 人, 38 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 202
+ c& k0 d3 W9 }3 a2 R
; m) O6 |7 e& X! C日军 调整后攻击值: 723
5 z+ V' t) J1 p: p8 C 3 @) N) t7 q' }9 {
盟军 调整后防御值: 70
& c, K9 {4 r5 S! z 5 T$ d0 I# C' I% k+ h) D2 n2 q* }0 J
日军 攻击优势: 10 比 1 : `+ z9 x* P) [& }: S0 d

5 X" Q4 n# ~! `  M战斗修正
$ t2 y5 f) B9 W, q防守方: 地形(+), 混乱度(-), 经验(-)
% _. z( G0 t+ l- S进攻方: 突击(+)0 E6 d6 D6 U" n3 a. W
0 R7 ^) r2 n# q- t/ z
日军 地面部队损失:
, ]% y6 T2 n! Y+ y1 k7 E- H      13 人伤亡
2 U0 B5 V9 t0 w         战斗班组: 0个被歼, 2个伤残: s! f! W& }4 d1 |' [+ H
         非战斗人员班组: 0个被歼, 16个伤残
: H1 P, m0 ~' K: m         工兵班组: 0个被歼, 0个伤残8 i( f* Q1 ~( t) }3 n
      损失21台车辆 (0台被击毁,21台失去战斗力)7 O/ ^9 i9 r; x$ Q) _1 y8 J
4 s. p& Y& {0 _& d" p

; I6 R6 U4 i' r8 g盟军 地面部队损失:
; {3 C- f9 x' ]. ~1 i$ y3 F$ N! l      4394 人伤亡7 V, N1 u# o$ V& i, }# f
         战斗班组: 176个被歼, 25个伤残
  r2 U) F# `- l- D/ u' N         非战斗人员班组: 157个被歼, 0个伤残1 v4 f  ~  \$ h6 S
         工兵班组: 25个被歼, 5个伤残
* }  R3 [  D# g5 S, F0 u      损失4门火炮 (4门被击毁,0门失去战斗力)
8 @: g" I5 {8 @5 B- `0 u% N      1支部队撤退
8 U2 B7 w7 c$ j+ i2 h5 \8 }9 c2 V3 V
+ ]9 ^9 p& J1 B  J 2 g+ L9 p$ |% S! m1 t' O
被击败的盟军部队正在撤退!) ~8 U& O+ N% @, r$ h( _3 k
, P5 }8 j+ t5 o, {' _7 l
攻方部队:7 c) @$ {3 S7 {! j. U
    第3战车联队  5 d, ]/ a# Q9 h# q
    第23战车联队  # Q# C7 K! G  E8 o2 l1 R) O) l: S
    第20搜索联队  
. X6 z. x! f1 S; Y    第12战车联队  
$ a/ ~% {. C' j# W    第5装甲车中队 / H' E" h% z8 }3 i. J
    第11战车联队  
& g. N  Z" Z8 D7 `: o    第5战车联队  
1 R5 e7 X5 s4 s9 K% g    第10战车联队  % ?  Q, P) _, s$ ^" j3 z$ f
    第9战车联队  ) z1 H- t9 D6 P  [: `: L
    第15战车联队  9 h4 M0 P# g$ L% p3 R9 ?& z$ f) P
    第1搜索联队  , a( p9 K, ?! x3 U7 ^8 N" V
    第26搜索联队  
$ `7 Z/ E! @5 ^5 s  g) l! b
! c7 i, d( k6 i9 e9 p守方部队:4 a% w) [; W) A( }, ]0 F! x2 q; k1 S
    国民革命军第36军  $ Z% V7 D' G( R. C
    国民革命军第1工兵团  ' {/ s0 N. z- z: \8 `: u
' P: s2 ]2 G# b# v
--------------------------------------------------------------------------------
; ~, S; c# I" W, { 6 h6 u5 }/ ?7 q$ C0 C
在 衡阳 (80,53) 的地面战0 H; Z4 ?4 J8 t, N
' t' V0 G# o( s. y' Q
日军 谨慎 攻击
6 k8 S5 o4 _1 c , y6 z1 ]7 n  H0 x6 E& j! j
进攻兵力 12722 人, 104 门火炮, 42 台车辆, 攻击值 = 464
7 z1 ~7 c$ ^) r. _1 l/ d : W* R& F& c8 r
防守兵力 0 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 01 ~  f" y# y) G6 ^! E. i+ y. S1 \( ]7 q
5 u% o) ~5 G7 C0 }8 k+ a
日军的工兵将对方工事降低到0级
" y5 `& D: t1 H' k$ f, S( I 3 p+ O' o& ?% A" B/ X7 {& h5 e
日军 调整后攻击值: 222
- `# ^: S8 k, l+ }$ F! e' E. {
& L: ^( ~; s4 _  D4 z- t2 I6 a盟军 调整后防御值: 1
1 D) Q% o, X2 C   D( V5 l: i. p0 X) }/ y' D. `
日军 攻击优势: 222 比 1 (工事等级 0级)
+ U+ |0 a1 G: @6 O6 K' ?
: g7 A. V$ q3 J- M1 ~  u日军 部队占领了 衡阳 !!!
: I" y0 _+ u* d( n& B. J( X7 n- n, [
: p2 J5 _0 V1 c- a8 Z2 [2 Y- a--------------------------------------------------------------------------------, O) T; k6 n  P) p1 p( d

2 x. n4 f1 T/ W4 A. B2 J5 A! {在 湘潭 (81,52) 的地面战3 r! d* w& ~5 G; [

, Q5 h* D/ e  i, M, E: U日军 谨慎 攻击
5 N9 q9 A% O" f9 S5 ^. @& g ' J0 \9 Z. W% Y( e7 a
进攻兵力 5817 人, 38 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 2113 G. |9 g; b& n+ ?8 H
3 l. v. @7 O' w6 h  `/ p
防守兵力 0 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 0
+ |! R) H. `$ k1 t! | / y9 ?0 M3 T, v
日军 调整后攻击值: 224
. }  I5 R* {# ]$ I( R# \& n & s! _2 Y7 W: w0 P
盟军 调整后防御值: 1
; T) B  N4 {7 }" S* Y % V+ p! w" m- ^; i* O" l2 ?
日军 攻击优势: 224 比 1 (工事等级 1级)
0 E3 S: J; @5 f5 w6 y 5 R+ L- B9 \  S, D) n
日军 部队占领了 湘潭 !!!
江湖
我的只是建议而已,局势什么情况只有自己知道啊。58面对KB护航傻子才出击。飞机出击当然要看准实力出动,这根本就没个定性。。主要靠陆军和美军的增援吧。。。
好哈哈哈哈
本帖最后由 lhdblys 于 2014-3-8 18:42 编辑 8 v: d3 u0 [8 O9 o/ g) }- ?

, Z6 B! A4 U: I

1攻占达尔文、淡马鲁。

2、新加坡就剩一级城防了,攻占指日可待。

3、前日炮击达尔文时中弹20多发的CA青叶今日沉了,成为蝗军第二艘被击沉的CA

战斗报告 Jan 14, 42

3 l5 L4 c2 N+ s
-------------------------------------------------------------------------------
# S' [: @: ^3 S: l# T; n上午 空袭舰队,在毛淡棉附近 坐标 55,55
3 g! N4 a0 W/ T" A4 y6 Q
; l. h( n* @$ t9 _本格天气: 阴天8 m  J3 W1 }- x9 \; E4 b" S" R' D/ K

$ q- A4 v+ d1 j3 S$ v' Z雷达已发现到 24 海里, 估计高度 7,000 英尺.* u% H4 y: m" D4 D
预计在 9 分钟后到达目标上空
& y' v+ q! z5 Z" H- b - P% p9 N" M/ b& R' c% I; M
日军 飞机7 c$ w( c6 I" Z9 ~
      九六陆攻22 x 13
8 K; b4 \4 N+ H/ d, j$ G 4 {9 c7 n& {* k: n# c, y/ a
日军 飞机损失5 y+ S; s8 R+ B- [, d% b
      九六陆攻22: 1架被击伤  l- p5 U5 Y/ v6 }
) k, }& q1 p/ k3 x0 [" y
盟军 舰船
+ G$ T- u5 U& n' h* K3 t' d3 A6 j& k      xAK 湖北' y/ b6 ^- h& N0 O: U
      xAKL 张家口6 D2 _) q7 \) G  \9 E+ T+ z2 M' E% H
      PG 劳伦斯, 1颗炸弹命中,  起火
- G5 L0 j- r, h& {5 T9 n2 k9 `--------------------------------------------------------------------------------
6 j- p3 r1 _: F$ M3 V上午 空袭舰队,在毛淡棉附近 坐标 55,55
6 Q" U7 t& q: l" A9 j& ^
- k) a% U! m* T- F& K! k本格天气: 阴天0 e3 @( ~+ H0 F* i, Y9 b+ Y( }) [* D

1 Z7 A; Z; b7 c6 W% _5 e4 l  q. x雷达已发现到 48 海里, 估计高度 10,000 英尺.
% }. H+ f7 n) s3 c预计在 16 分钟后到达目标上空
; m6 I* N- ^- q/ D. \' y
6 |: ]' J) }* B- o8 U日军 飞机
4 K, o& m! _6 q8 r' A" ]      一式陆攻11 x 9
# ]: N3 P& }, ]# a" M
, E$ A- B6 ?- ?2 p0 B: y日军 飞机损失
. c. T. O/ J( n7 s      一式陆攻11: 2架被击伤
# G' d- b, B9 l# _! o 4 S% X% g: ~0 n/ U- p0 o0 T
盟军 舰船3 `# U( S  p* i1 h% i
      xAK 湖北! K$ |% A" Z  ]- \' H; U( a
      xAKL 桂生, 1颗炸弹命中,  起火
. q4 j1 M' j* _. h% D      xAKL 张家口, 1颗炸弹命中,  大火
7 m  N( r8 S- @/ H4 g1 @--------------------------------------------------------------------------------
0 L# a. ]* v9 t2 F8 k4 [上午 空袭 重庆 , 坐标 76,45
. b; P0 i5 l( U: q# R3 W/ L 3 n3 q7 ~+ ^  L/ n4 y% r3 \
本格天气: 晴天
. c) B) y. Q$ k9 O
, e, P( h0 Z, {5 {1 b- E9 t# b雷达已探测 40 海里, 估计高度 7,000 英尺.
* y' h, ]9 d0 u8 ~/ `) F预计在 14 分钟后到达目标上空4 q6 s7 u- |& h0 ]- R
6 Q- B# p" U) h
日军 飞机
  @: |0 D! p+ \8 \* \      零战21 x 6
6 H/ M* t3 C" m/ ~      九六陆攻22 x 8
* b+ ?0 a, O/ l: c- ^      一式陆攻11 x 32) ], S7 E/ H- X. t1 t
- q  [9 e- T: A  R
盟军 飞机2 @$ H+ n7 N4 M# m' N7 P3 V
      没有起飞
4 S7 P0 H7 s( ]/ Q' ^" H/ y
. U5 q0 g' ~3 \( d! E% t日军 飞机损失
/ J* ?2 l6 r, e2 N+ g      九六陆攻22: 2架被击伤
! M5 d2 M. }+ \- l- x$ {      一式陆攻11: 10架被击伤4 o" ]. c) B1 Y, E

+ V3 l3 d0 a% z% k! @8 n9 U- A8 H1 F盟军 飞机损失2 N; b, F: o4 J# u; x9 J
      SB-3快速轰炸机: 1架被击毁在地面
! @7 G; B( d$ [' t
# S  l( s' M/ {; ]; o6 s空军基地命中 5
0 g  ?8 W4 A4 \- ], l3 |1 J航空补给仓库被命中 27 u8 _6 M. a# e' L/ W$ }
跑道被命中 76
7 S. P& G4 b' y. B% Y--------------------------------------------------------------------------------
3 I/ }$ T/ q% x" D; u# g9 b上午 空袭 重庆 , 坐标 76,45
2 N9 ]9 U2 V# \! N
5 i; ^' ~( Y5 c0 Y  ?% f4 V本格天气: 晴天  n' r7 P& \0 r) T& V; M
% o6 d0 t/ c' B
雷达已探测 40 海里, 估计高度 10,000 英尺.
, X1 ?0 L4 R4 N, F6 B. q预计在 13 分钟后到达目标上空
1 ~1 c4 g% l9 G! K6 B 8 e5 T# M8 t9 b& I5 ?: o& d
日军 飞机
1 Z- {% f+ X" O* v: p      九七式重爆I丙 x 22
+ u/ h$ W; M9 {2 L% b2 Y      九七式重爆II甲 x 125 K/ h8 n$ F1 @- o8 N9 [# I3 F

' [8 c7 a& w0 \+ R: M( o! x# g2 m盟军 飞机
8 _4 v, w& ^7 N. p1 B/ M      没有起飞
1 ]1 v, @0 Q" S7 w$ \; S 1 k7 I0 Q) p9 X6 D
日军 飞机损失6 P2 |5 r- M# B4 k# I7 u& |
      九七式重爆I丙: 3架被击伤$ t$ w) m3 [4 p2 U
      九七式重爆II甲: 1架被击伤3 Z: \# s9 ]* D! a( l: ?, ]

9 F: d' q, P8 G% w( N盟军 飞机损失) i# X+ \$ w1 M% s& w8 k$ J, X
      SB-3快速轰炸机: 1架被击毁在地面2 P% w/ R- n" v+ d  h
, `; r3 f# [) d; P# e' E/ h6 e; ^
空军基地命中 4
! V+ C0 E# q4 O. N跑道被命中 14
3 K/ `: z. \, O6 O. b' X  |--------------------------------------------------------------------------------
% E1 e+ ]% C; a: q" s上午 空袭 重庆 , 坐标 76,45$ S, J. j. z3 [$ N7 w0 l
  X* y& k+ }: L) X: e4 ?: Y
本格天气: 晴天
: ^6 c2 Y+ S. s1 x; d$ A- E
; f$ o2 @) T4 E  K雷达已发现到 12 海里, 估计高度 9,000 英尺.3 m1 k# F, @, H- a6 V6 _
预计在 3 分钟后到达目标上空
& |$ }. Y4 z9 \6 C  z
. x6 t0 T, q- s+ p1 \日军 飞机% c. I8 g7 J& q! D
      一式陆攻11 x 13: c  a2 N1 B: S: T8 F# y

2 i& f1 Y( c% ^& B: V. _4 k  r# y盟军 飞机
' A4 v) O1 ~2 t" p8 q      没有起飞
1 e# |4 j% s% y% U, W! }  m! q
: T( [' d3 P: `7 e; ?% I  ?3 ?日军 飞机损失/ R3 `- c. v8 J, R  |$ H
      一式陆攻11: 1架被击伤& p' l3 Y0 j( S1 `3 }# O# c
" ^8 ^& g- {0 d3 P4 d" R
盟军 飞机损失' n0 P8 d# Z4 d2 B# j
      SB-3快速轰炸机: 1架被击毁在地面
% }9 p4 F4 J7 v& O$ Q      P-40E战鹰: 1架被击毁在地面
% d6 E+ S! n, S7 Q! Y$ o7 N2 F ' k/ `1 w+ l2 e: u4 G- t8 p
空军基地命中 21 S0 s# B, B6 Q* K: @
跑道被命中 19
& W# [8 S  @* A& a--------------------------------------------------------------------------------
+ b% `4 R; }- r8 |; m. F  P在 新加坡 (50,84) 的地面战
4 t, ^/ I# U$ G( V) N" n, m / W# [3 W" E! s5 p+ H
日军 谨慎 攻击$ X" e0 k  w+ G

" x+ r$ t0 q, q6 ^4 `. _进攻兵力 84249 人, 855 门火炮, 746 台车辆, 攻击值 = 3047$ ^9 r2 N0 O, p* w+ f. O4 f% ~

& m( ~: l/ _5 X: l; {防守兵力 32715 人, 454 门火炮, 270 台车辆, 攻击值 = 6651 U5 e, I( U7 H$ s

7 S2 A& u; p& [& o* H- N, K日军的工兵将对方工事降低到1级
3 J9 a; p. j. Q) k" Z , ~2 L; i* z9 ^% p! i/ y* r& x
日军 调整后攻击值: 1435 & ]+ F9 q  h6 K3 \- d' _: g
9 Q! }, r  d  z( Z
盟军 调整后防御值: 755
2 p  U+ ?3 X3 s' D* a5 H3 O 9 b/ k$ v7 L# i8 V
日军 攻击优势: 1 比 1 (工事等级 1级)
3 T: a, |4 T8 Z( Z. X) j) d- ~
; ]' `" f9 E6 j) |" S. c. B日军的攻击将对方工事降低到1级4 h, R: `. u& b1 w
+ L% b, W8 {, |: k, g/ h
战斗修正
( {: W0 U# J- B& ?9 _防守方: 地形(+)( T( J8 w+ {5 S, d4 _- U( `; V6 N2 c
进攻方:
  e; Z4 v7 p  ~8 S1 }
/ |. Y" e4 ~& |# B  H9 {6 e日军 地面部队损失:
4 ?7 b) q: ~9 W$ {6 C4 i. J      2403 人伤亡
8 f  f& Z! {" n9 ]4 e         战斗班组: 7个被歼, 172个伤残2 c/ M: I5 z. K+ j. w; }& ~" m7 H
         非战斗人员班组: 11个被歼, 136个伤残/ d9 K" W  p7 Y
         工兵班组: 0个被歼, 12个伤残. ~- @# W; l1 l, [1 U# j
      损失3门火炮 (0门被击毁,3门失去战斗力)
- H1 x( @8 C( k, ]- O      损失51台车辆 (5台被击毁,46台失去战斗力)
* ~; s5 D) }1 o, P : l  r4 z7 T$ t) v' v  ]5 L( Z% K
盟军 地面部队损失:
- N0 X* m: T7 C6 ]% i5 J$ K& w      3164 人伤亡0 ]7 J& Q, Y8 q" u
         战斗班组: 58个被歼, 101个伤残' G" n8 v2 F5 p& x; g) N& b; Z
         非战斗人员班组: 96个被歼, 159个伤残( A( T* h/ j. \: ~/ p: @
         工兵班组: 3个被歼, 19个伤残, f$ ~: U; H0 G9 P9 H4 ~& z
      损失48台车辆 (16台被击毁,32台失去战斗力)
% H# N# R; R; @--------------------------------------------------------------------------------5 b+ ~7 i! h6 }7 M' c
在 达尔文 (76,124) 的地面战( |9 A3 I  \; N0 a/ [# m) B/ z

1 L% ~  a2 D% @4 w, ?( d日军 谨慎 攻击
2 E4 M$ X8 s3 l2 Y) v# y9 j* | ( i8 Y! m  k1 U4 U/ P, M( w  G. ~
进攻兵力 12475 人, 113 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 433
. w% E# A7 I6 r2 c! S$ j
0 h" D, {7 e5 P, Q% X防守兵力 932 人, 21 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 256 ?; S3 _+ t2 n) f& g$ K6 D

9 L' b6 u2 Y% [0 a% a) F: p7 @  x日军的工兵将对方工事降低到0级" ~* g4 U+ T$ n# ?6 M. F% a
, }- O; h9 {! o5 \" v4 b% K, j" P: U. D
日军 调整后攻击值: 345
) y4 C# I1 W8 B8 V: J$ \
6 B1 t  X3 g' i( q1 [) K盟军 调整后防御值: 3   j7 x( M1 F6 b! ], I- d+ ^, I, \

- l9 ~" R- B: j/ o/ b* S& j日军 攻击优势: 115 比 1 (工事等级 0级) ) f1 @  M0 b6 T$ {8 B
# [9 J1 l  q% N
日军 部队占领了 达尔文 !!!! C# X2 y$ M% P- o  y

" v# @' t2 b" I* u, P$ E战斗修正
( c4 ?. E' t5 r& j! C& ^* r防守方: 混乱度(-), 准备度(-), 经验(-)' i' F; w' S" m7 r# z
进攻方:
9 Z+ Q  A- R/ d1 q( [. x* s  |
; V& j6 ^, |: E8 i/ P日军 地面部队损失:& Y0 B6 `9 v# q3 z/ N
      34 人伤亡
8 r# k4 A3 Y3 f. i# r6 N         战斗班组: 0个被歼, 1个伤残; q! q# ]- v; |  ?
         非战斗人员班组: 0个被歼, 3个伤残* r- z6 K$ Z6 T
         工兵班组: 0个被歼, 0个伤残
7 `: O9 \( A% Y  }" o
4 V; J2 g3 [% q盟军 地面部队损失:0 ~9 H8 T9 f- f& g3 D8 [
      2229 人伤亡- C4 {* g5 x9 J7 m: x
         战斗班组: 48个被歼, 14个伤残, I5 G0 J+ U! }7 U
         非战斗人员班组: 88个被歼, 73个伤残7 s- [% m  c) l! ]
         工兵班组: 17个被歼, 1个伤残4 W5 i3 ]! O+ f5 u' R! _
      损失25门火炮 (23门被击毁,2门失去战斗力)( F3 M& M2 R) T; u- I5 H  F" O+ D
      1支部队被歼灭2 |4 y0 G( b. k$ ~! Y

5 I( m$ }  Y8 q/ j9 V) [攻方部队:
) k3 v* D7 u4 q) J# W+ _    第4师团  7 r& n8 J& }, `: D# B3 d0 d
: _0 |, N# C8 H( J: k
守方部队:
. I  o) s! a- d4 D# k* e+ `0 b    埃默里角海防要塞  
) ]9 u; z8 ~+ J% B3 A--------------------------------------------------------------------------------
5 {0 V% r- R9 [! a在 淡马鲁 (50,78) 的地面战' w# `; X6 _* i( ~/ Z+ m
* o4 a* |" e+ N% \
日军 突击 攻击. ?( p% [8 `2 D1 g- a

( d, h$ n: c1 \+ a0 E进攻兵力 8292 人, 64 门火炮, 102 台车辆, 攻击值 = 325
  ]  }0 ~# h. d- o" {/ X" h
: O8 n9 ]8 ]9 N4 F4 B- Y& C防守兵力 3441 人, 42 门火炮, 38 台车辆, 攻击值 = 101
9 f9 `5 P' M4 z4 x / \3 r4 d' c% f. T+ G
日军 调整后攻击值: 380
9 V" ~  _4 L4 l
0 g  K7 s# d8 S' H盟军 调整后防御值: 49
8 s8 {+ S$ c$ d
# _9 j3 c7 ^) V, F6 b  |; [日军 攻击优势: 7 比 1 (工事等级 0级)
5 J0 W3 x2 \, P9 n( D1 R- X& r , n1 W9 @! Z2 W! t+ h6 E* C
日军 部队占领了 淡马鲁 !!!6 o1 d( h# _3 ]
) P' T& t0 t7 ^* `9 {
战斗修正, _3 w/ d. \5 N& |
防守方: 地形(+), 将领(-), 准备度(-), 士气(-), 经验(-)
' Q1 ?& j7 C. y% g' A2 D7 b进攻方: 突击(+), 疲劳度(-)
: _  c0 M) g; A8 ^1 D7 Y
+ P; t  _% s' F: @日军 地面部队损失:
1 J- `- J" t  H      138 人伤亡
# q2 j8 P4 Z0 e" g; b& a         战斗班组: 0个被歼, 7个伤残  [( P$ F% D; p; G+ H  D" t
         非战斗人员班组: 4个被歼, 7个伤残2 B& h  v' @" F% ?
         工兵班组: 0个被歼, 0个伤残0 }1 [( ^5 R8 R( E! E4 F7 S  V
      损失2台车辆 (1台被击毁,1台失去战斗力)( [; L% V! V+ i  f6 c! C* w
- I6 @) ~) o# e- K
盟军 地面部队损失:! X! X+ m% |5 n  U+ m* c
      2358 人伤亡. p& n+ E* o: T5 [' y9 V$ F7 \
         战斗班组: 91个被歼, 68个伤残
- [" b' _$ E2 j, Y' p/ @         非战斗人员班组: 157个被歼, 37个伤残0 J$ i; H! F1 g" o% X
         工兵班组: 28个被歼, 2个伤残
/ Y6 {# G0 k4 u7 D2 L$ Z7 _      损失28门火炮 (28门被击毁,0门失去战斗力), z: N& h* L4 @$ ?7 `/ R
      损失35台车辆 (35台被击毁,0台失去战斗力)
) {& a0 V, g2 F2 Z      4支部队撤退( t3 M& G- W: H, b5 L' ?( o
      1支部队被歼灭
6 o0 C( x0 a6 v4 z
' V# y3 l' p! [3 G& l( r被击败的盟军部队正在撤退!
江湖
1、抓住出逃的两艘舰船,就地正法了。, W5 p0 }5 H  x2 H, Q/ ?
2、攻占布纳、霍兰迪亚。- b/ @! Y+ q8 [6 V
3、登陆库旁,发现N多种子
# C+ Q7 X, Z$ Z2 m0 t& ?, n# ?. c, p( W) W' ~# y8 n+ T- P% |
战斗报告 Jan 17, 42
" q2 V' `; [; [* q--------------------------------------------------------------------------------
  P- `1 i; c" D" E' I上午 空袭舰队,在登巴萨附近 坐标 56,1124 P2 ~9 y  }" h+ s$ l

, C. ~. {( y5 \& W0 ^) q0 S本格天气: 小雨
$ n9 m: X, Q4 F6 }" {7 H/ T: R# K  |& x
& [/ }9 V% m' k# F1 Q" s雷达已发现到 37 海里, 估计高度 12,000 英尺.
7 L9 ?+ T7 G3 Q% U5 f1 ?- ]/ F/ C预计在 15 分钟后到达目标上空
: T6 t9 \$ m. o* V9 L! o : ?, {7 d9 s$ F, ~: M
日军 飞机8 d% H0 @2 Y, ^
      零战21 x 10
7 \! C8 _, b7 z+ ^6 V0 Z. |      九七舰攻12 x 19
1 q) T6 |3 t( S4 k( l0 h# c 0 B! m/ i! E( H6 B: i
盟军 飞机
" }- a! [) ]6 n' v9 L2 f7 |+ o      没有起飞
' l# h! D3 }% I7 {  u; k5 S 1 d7 G6 G' q  y. [
日军 飞机损失
$ R+ @- f; J5 H' P4 x      九七舰攻12: 1架被击伤
: }1 \0 a. }" m  F  {
% l8 K; m  D8 s" Z. m5 g+ f5 M盟军 飞机损失+ W( @* w# r7 M' w2 W3 g, d

' e8 ]  A; ^- Q盟军 舰船
0 h; t) S2 e4 F+ J- \* P. D2 V      CL 苏门答腊, 4条鱼雷命中, 并沉没* l% l3 ^! T' A9 i8 ]$ \
--------------------------------------------------------------------------------
( r- Q3 ]7 S/ ]& N% K% A, y下午 空袭舰队,在卢马姜附近 坐标 52,114( I  q4 Q& R+ P+ [
# Y- n8 n1 V6 ]/ E0 @0 D) f
本格天气: 薄云4 K2 I2 U+ |" P& v/ ]
; H  D' X/ @5 V
雷达已发现到 22 海里, 估计高度 10,000 英尺.
" K( \& [1 a/ h0 U- I% N$ E4 {- A预计在 9 分钟后到达目标上空2 z! x' W* p# {# c; T

, a9 n& q4 |* }  w0 S4 D+ G日军 飞机
6 l! @2 ^; b' a7 T! v9 Z      零战21 x 11
, F  ~7 x2 z; Y- V      九七舰攻12 x 19
0 r+ h9 V4 `$ @; `1 g. c$ f 0 F/ x7 w; ^$ S; ]6 I; a* ^+ d
日军 飞机损失
0 R5 E0 j( t# y: H0 K% X      九七舰攻12: 2架被击伤& L* m; |! y  `8 K5 a& K# u
  o% I3 @  M3 a* Q4 G5 ]
盟军 舰船) \; W/ A1 @# d% h) r$ @
      xAP 范尼克, 4条鱼雷命中, 并沉没; P. r3 G0 i! {) e
--------------------------------------------------------------------------------( H! N. Z1 T% D1 ~
在 霍兰迪亚 (93,116) 的地面战3 {9 d2 T- W/ [6 Z* S, j

  B, w+ P% s" W5 [日军 谨慎 攻击7 x. O  H4 K9 h' |1 J
" ^2 q/ q' A3 s6 {  v* [* @
进攻兵力 342 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 16
0 D  m1 ~6 L  Q
+ L0 [- A7 q9 g; V9 d1 L防守兵力 0 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 02 l- N8 U4 g+ p% k- h
! Y/ C- o/ s) V2 V. x
日军 调整后攻击值: 9 * z; g# z# A4 g6 C: E; {" J% E- a
9 `$ w/ @4 u3 J3 q3 C' y
盟军 调整后防御值: 1
, B* n: Z% C% \, a7 {4 n5 c# k0 c $ l  h+ L) @2 u2 l
日军 攻击优势: 9 比 1 (工事等级 1级)
1 o3 R5 O. @3 X' n. z6 K
; g: K1 Z1 C/ H. Z, F" V7 P日军 部队占领了 霍兰迪亚 !!!
( m5 \- x: y: h4 U; K--------------------------------------------------------------------------------
1 Z  P9 N0 R! z; C( `1 p在 布纳 (99,129) 的地面战
: y" V9 H  v. a, A! C+ M9 d% Q
, T1 P5 W0 O$ ^+ ^, H' P  ~日军 谨慎 攻击- U/ ?% _% Z9 l2 w6 n3 G! O- o
0 X6 x5 T( s6 ?" e+ g6 v: b
进攻兵力 1478 人, 19 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 61, x. d7 V( J% Q7 _( ~

' F% A* U1 w/ m. v/ Z$ }: `! n% R防守兵力 0 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 0
/ `( d/ W3 @0 Y1 U/ p
+ J1 R) F- {7 K9 B0 s日军 调整后攻击值: 57 0 Z% N8 L" C. |; U
* H- _$ f, c0 I
盟军 调整后防御值: 1
+ t/ m9 G; U9 s* h% l 7 p/ R4 I% p# z8 Y8 x1 u
日军 攻击优势: 57 比 1 (工事等级 0级) - m( X% ?/ T7 R7 Z

9 U5 x8 w; @" c6 ^7 K* {日军 部队占领了 布纳 !!!/ \+ j3 f7 ^% X
--------------------------------------------------------------------------------
3 F1 y: R: ?/ X在 库旁 (68,116) 的地面战
1 w5 \1 h' P* b: m 3 [: w% W% R  }# E9 I
盟军 炮击 攻击
, s9 D% b3 o0 i" o. v+ t
2 e8 Y5 q# r2 O' K5 c9 {进攻兵力 533 人, 9 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 694 N2 T& S1 ?- s; y+ h
0 V0 r0 w6 F' N4 h' Y3 I6 `( D  Q
防守兵力 4157 人, 40 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 144
( b5 Y8 Z- `/ Z# F
: n0 }' s4 x1 \: c4 s攻方部队:' [# A" W) h2 m
    荷军帝力分遣队
; ?0 @' W$ w  B) ?8 s    荷军普拉乔达守备营   /11
7 k, T0 u9 }0 D+ q    荷军帝汶岛守备营  
( R$ n$ ]% S# f+ \) W    荷军南苏门答腊守备营  ; D' c9 x( N9 E( j  W
    荷军第7步兵营   /132 l5 m6 e7 p2 c8 P
    南荷属东印度战斗营   /28! D3 q1 h& p2 Z8 u- E8 ]+ T/ U
    荷军佩坎巴魯分遣队 /28
; }! a: w( d8 m0 Q- ?& `    荷军东南婆罗洲步兵营   /62 e" }" X/ T+ b+ @# ]  P# |7 ]- ]
    荷军摩鹿加群岛守备营   /3% {: S8 Z4 n3 w" }% P
    荷军达拉根基地营   /5
- [' [  T$ Z# M( Y  N    荷军直落勿洞基地营   /28- {# \' ], J% J) y
    荷军巨港基地营   /28
) D6 H/ z6 b" t) |' o    荷军三发基地连   /127 ~2 }" @; x! k
    荷军第1航空地勤团 /6  n' I$ h; z# u: |
    荷军马辰基地连   /121 j; m/ Y' ]# f3 {- `
    荷军安汶基地营   /1
0 |2 `. U; b8 r- w6 q    荷军山口洋基地连   /28' B, ?: g- l- v7 b
    荷军特尔纳特基地分队   /37 O) `3 i$ t3 W7 o: ?$ E/ K
    荷军民丹基地分队   /29
- }; H/ s+ V. D# C , F) ^  Z' n! L
守方部队:( x  @& n8 f1 a% k2 n
    第4师团/A   /45
江湖
攻占芷江、库旁、霍恩岛。
" C! F+ @: q) ~, L0 u1 C
2 \) d. H6 [7 u1 h战斗报告 Jan 18, 42  U2 |& K4 O6 q1 _  v
--------------------------------------------------------------------------------" h) y+ E, ^7 N2 q$ z
夜间 ,在罗地附近 爆发水面战,坐标 67,116, 距离 11000 码
3 F5 ^, o9 J0 W, k! r4 X 9 _/ s. G0 t2 k" s) [9 D( j
日军 舰船# _3 |, A# e' e. n# Z' U
      CA 筑摩
; i, n4 M: R$ Z* X) Y      CA 古鹰& z, V/ g2 S& Z3 E
      CA 加古  Q4 v4 V. ?6 C, a- r$ R6 q! A$ Z
      DD 不知火 [阳炎]
; f$ _. A- B: y8 d5 t      DD 浜风 [阳炎]! e( ^4 c% ^" |! Z
      DD 睦月 [睦月]
& O5 D3 Q/ [* i5 |' J- c% j; t8 ?6 a      DD 望月 [睦月]+ w9 C" w2 }% l2 |% J

2 v( S6 p+ `  p9 z盟军 舰船% L  e. Q0 ?7 Z5 V* k7 n
      xAP 斯比尔曼, 5发炮弹命中, 并沉没
: w8 y1 h2 m: n6 i--------------------------------------------------------------------------------
# j" t3 k0 `2 X* Y" A夜间 ,在罗地附近 爆发水面战,坐标 67,116, 距离 5000 码
0 \9 i4 s4 _* ^
) s! c+ I0 T  q日军 舰船
2 J+ K2 A: ]2 y# V* i      CA 那智
: R+ J0 d  R! [4 D      CL 北上
& e: O5 K# C5 j0 S4 [9 A      DD 亲潮 [阳炎]
( ^' \5 P" H6 M" A) {( X      DD 如月 [睦月]
5 q2 f6 e* @: u! l' l2 y
; M2 ]6 o8 {$ Z# T: O盟军 舰船
2 G# H1 ?9 u* [; [* a' \      xAP 马当, 4发炮弹命中, 并沉没
: N1 L; a6 Z2 j# h! w& u; \7 T, u--------------------------------------------------------------------------------6 f5 }2 G% H7 h0 b4 m" C# x: f, @
夜间 ,在都保里附近 爆发水面战,坐标 50,93, 距离 4000 码% r9 Z) ?/ `% h) g1 @% [0 |
- s6 G" q7 b# @) }- ~# S/ k* ~
日军 舰船, `; i6 U0 f$ V. p: Z, m' y
      CA 鸟海. G( q0 k0 k" m6 |0 q
      DD 东云 [吹雪]
: c" W& q0 ], x9 q      DD 白云 [吹雪]
3 h4 e' ~, {& R! ^      DD 矶波 [吹雪]% ~6 O5 c) l/ l" _8 U
      DD 浦波 [吹雪]. W: I/ u% s2 X; G# U4 ]' Q
      DD 朝雾 [吹雪]" b  D3 R4 r$ q) H+ C( R' u
      DD 狭雾 [吹雪]
2 _% x* c; M1 Z6 ]7 Q      DD 若竹 [若竹]
/ r% O9 m7 w+ b3 i      DD 吴竹 [若竹]
5 y+ q9 G0 r0 _      DD 早苗 [若竹]8 e8 I* }! g' ^$ Q6 g- t: ], n- ^

* T) u: }* C9 n' n; x盟军 舰船( ]' K9 @- C# A, ^( D% I/ N
      PT TM-4) A/ e$ O0 q( `+ U. |) ?6 F. g
      PT TM-5
! ], @8 R( n" Q" A& s! {0 P      PT TM-6$ e3 d( @# d2 v9 ]( o
      PT TM-7
8 T8 j; {& y( H& F( |( C      PT TM-8
( U4 o5 i0 `3 m      PT TM-9
9 l2 C/ d6 r2 }  {      PT TM-10
. D" g2 e0 E  i/ }% u4 Q* H      PT TM-11, 1发炮弹命中, 并沉没
4 S3 B( F/ H7 u3 L- K      PT TM-121 _; H# c. S% S0 ^' d
      PT TM-13, 1发炮弹命中, 并沉没2 p1 @7 s( Y8 t" H# L% j
      PT TM-14, 1发炮弹命中, 并沉没. S; U  O! l# ]( A) T* I
      PT TM-15
/ [: X6 C* s: A! V, z  ~" Q--------------------------------------------------------------------------------" r8 w$ k. l' V; H$ p/ [
在 霍恩岛 进行两栖攻击! R& v# o: r9 {4 j

- }5 `/ K) Z6 Z; {. T! t  o编队 108 正在将部队卸载到 霍恩岛海滩,坐标 91,128
+ ^* ]* A( v  k: z2 k2 B2 ^: P
" t3 W- X  L4 @+ W日军 地面部队损失:
  m' J: J/ C( ^0 E3 o  ?0 N      28 人伤亡. f/ R% ]( T$ o- S
         战斗班组: 1个被歼, 0个伤残
+ N4 n6 b! ?, A9 n3 n         非战斗人员班组: 1个被歼, 0个伤残9 i& a. F, e$ T8 u. m( F
         工兵班组: 0个被歼, 0个伤残; B: ~3 u- J9 Q3 L& h
--------------------------------------------------------------------------------. l- A: J( S* d  d' j' U' w0 d" }
昼间 ,在都保里附近 爆发水面战,坐标 50,93, 距离 14000 码; C" a* a5 c- G. F% W+ c

2 z7 ^6 _: |5 Q& }; o9 J6 l% Q/ q日军 舰船+ e5 H& i3 Z$ Q
      DD 雷 [晓]
6 z; w4 z" B4 r7 m      DD 电 [晓]$ Q4 `, G, d- L; M2 [9 T
      DD 太刀风 [峰风]
2 A  q+ ^+ S3 v# Q6 E
, B% \/ R. H+ ?$ b: B盟军 舰船  b0 u4 i1 U2 [  ?& p
      PT TM-4, e( z, B  m* Z% U: G/ @
      PT TM-5& V  n' T6 o8 ~0 h
      PT TM-6, 1发炮弹命中, 并沉没9 r- B) T! G& i0 d
      PT TM-7, 1发炮弹命中, 并沉没: X# j6 T, j8 s( t
      PT TM-8
$ U  M& M# _6 D$ Z$ |7 V, |  v      PT TM-9
# |, }9 E9 V3 @$ ~% {      PT TM-10, 1发炮弹命中, 并沉没
) X5 X* F4 ~- _6 |+ g2 Q      PT TM-12" X' c9 r7 i. m  Y+ q
      PT TM-15, 1发炮弹命中, 并沉没
( t4 H0 R  R9 N- P- L6 }--------------------------------------------------------------------------------
9 R7 }& j9 W& O1 X! M' g! A在 芷江 (78,50) 的地面战
+ p, j: h( Z$ b9 b$ C4 m
+ p, w; k( k9 ^6 O( o0 ~日军 谨慎 攻击9 N9 y& a# h) ?/ G$ j

" l" Q3 C) T8 r. d& E进攻兵力 6151 人, 77 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 676
6 e( n# \  R; O! A " Y. H; Z- Y4 [& S
防守兵力 0 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 0
* \, l6 m9 e5 d# J ( t: K- t2 Y3 h; N( S! w' s% C/ L
日军 调整后攻击值: 113
+ V( o* l) e% ~4 S2 B
* T1 A5 Z( K" B* x9 P( v盟军 调整后防御值: 1
) ~# k2 Z+ G" R8 g , W6 k- U' F# q; V' ^* k
日军 攻击优势: 113 比 1 (工事等级 4级) 8 l6 T: `6 E5 A& F4 H

8 U& }* e5 j$ {4 T5 c日军 部队占领了 芷江 !!!7 ~+ U: y5 V, Q2 F3 y8 J5 g' r) u
--------------------------------------------------------------------------------; c9 o$ @  L9 O, |0 A# \2 s9 _/ K
在 库旁 (68,116) 的地面战
& R& T: Q; L+ Q/ Z) u' q) ^
$ W' D3 K9 O6 }6 r1 \! D日军 突击 攻击
! ]" y1 v( G* U# D / y% H# \( ]8 _! @0 F0 Z0 V
进攻兵力 4157 人, 40 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 144
8 R6 G- U2 r6 u7 g / Z& ^8 M* c. D) x$ a
防守兵力 1088 人, 9 门火炮, 2 台车辆, 攻击值 = 56, {* a% W/ u+ ?

% p2 E; x0 Q1 i" i日军的工兵将对方工事降低到0级& W0 D6 F8 _2 s9 m+ M/ b
5 m- D" K, Q- v1 M# m; R
日军 调整后攻击值: 208
% s, w1 Q  l1 q# S8 u 1 j+ f; i! v/ A! l2 H' A( K
盟军 调整后防御值: 25 " X; \. k! W; y& i
9 ]" i4 u: z/ ]0 {/ Z/ u( g
日军 攻击优势: 8 比 1 (工事等级 0级) 3 [6 d7 q# {% r% {6 z

/ u1 n- I/ Q  W. }2 I日军 部队占领了 库旁 !!!# j9 Y; q  s2 ?) l; U; y) k( I

3 O+ |3 u( ?. `9 e" i" d9 i: c盟军 飞机
0 s% ^8 O9 J  |0 V# p1 g: F      没有起飞
$ s( P. W6 K2 O8 G9 k : |/ a" _1 t4 g8 O& v9 [7 T) x
盟军 飞机损失/ v7 B( x  w9 X1 k( s
无盟军损失
- i  G, `# _4 d  f/ f " z. h- K% y' W
战斗修正
% I, j5 Q! t8 D. z. e; F防守方: 地形(+), 准备度(-), 经验(-)
" {( N" k3 O6 r8 z! h进攻方: 突击(+), 将领(+)
1 O3 s/ K5 J: {' f; | , f8 m0 j7 E* U4 o3 t( Y. b
日军 地面部队损失:  R9 [+ P9 g9 {9 Q5 Y8 D
      98 人伤亡
8 Q+ q/ y: @* E0 m7 [7 V         战斗班组: 0个被歼, 3个伤残
! c. n6 E7 x( M) ?7 ^         非战斗人员班组: 1个被歼, 8个伤残" \( ?7 L( C0 S! X* X
         工兵班组: 0个被歼, 1个伤残
  ~' h& r  z+ m      损失2门火炮 (0门被击毁,2门失去战斗力)
4 d( b# |+ M( N: F% \4 H9 B 1 A& s( I! q1 Y2 K
/ j9 \, U8 W. a+ C+ f9 S: Z
盟军 地面部队损失:3 W) d! f2 A  ]2 U( o  H
      370 人伤亡
0 G0 _4 y( |2 m3 l0 D% p, E         战斗班组: 8个被歼, 6个伤残7 m0 A9 n3 P; l: `9 v+ Y& n
         非战斗人员班组: 14个被歼, 5个伤残! i8 D' O, G. \* e  U  j
         工兵班组: 1个被歼, 0个伤残
; I0 Q) A/ x( g/ F% o5 }      损失6门火炮 (6门被击毁,0门失去战斗力)' L, |/ w2 G8 f% t+ W
      损失2台车辆 (2台被击毁,0台失去战斗力)* H" a: Y! W, R
      10支部队撤退  b! @" j- G3 c8 u8 d: U6 \
      2支部队被歼灭
% C# X  ^# n1 z
, b5 `+ |* y7 w攻方部队:0 D4 S6 c% R/ L6 I: k
    第4师团/A  % O8 ?1 S0 [$ N- ^
/ t+ j- Y9 [% h9 n$ g
守方部队:
+ c7 d9 Z$ X8 H; d    荷军帝汶岛守备营  
7 U! b$ k) g* C+ j% g3 k1 N    荷军普拉乔达守备营   /11
0 X0 Z7 l. D& _" j" S$ S    荷军帝力分遣队 & p4 d# A0 ^. _2 w
    荷军南苏门答腊守备营  # `6 J" `/ C' J
    荷军摩鹿加群岛守备营   /38 X$ d5 M1 Z. }& O# \/ a8 f8 a% p+ k
    荷军达拉根基地营   /5. ~# r9 {- {, z% @
    荷军第1航空地勤团 /6
. L$ K' X. }% u4 P    荷军安汶基地营   /1: s  c4 H7 P% \! _1 a
    荷军巨港基地营   /28
4 Q$ P9 r& b3 a% u* \. H+ D    荷军马辰基地连   /12
2 p2 C$ R+ k  U, D" G& R0 G4 q    荷军特尔纳特基地分队   /3
. m5 X: s( l+ d# P5 i& z    荷军民丹基地分队   /29
, V8 n8 J/ B* P--------------------------------------------------------------------------------) e* M2 Z5 f3 ~3 d! S) C
在 霍恩岛 (91,128) 的地面战4 i3 j' V0 R% X  e! h
0 x9 w) l  e4 B3 U; H6 X6 n
日军 突击 攻击
  a: y& R& ^& m! d' h  R
+ Z; A* F4 D- m* w进攻兵力 3467 人, 37 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 138
, U- ~1 c% J, A
4 c4 m5 {7 W/ Z防守兵力 460 人, 4 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 11$ F( s' b* n" C% b% H- [
  @* n7 F' K! Z+ `$ g* B/ g
日军的工兵将对方工事降低到0级8 _+ [) j; [  K! d  b9 V7 x

9 V; Z' E+ x% \% ]' C, g日军 调整后攻击值: 111
( \4 l: i: r, z $ |/ P0 T% A0 S- `/ N$ e
盟军 调整后防御值: 4
' }0 _, v1 v" W% i+ b; T( ?) W3 i! y, a 7 w( H% p# Z; y0 v, c: Y% x" G
日军 攻击优势: 27 比 1 (工事等级 0级)
/ d. d, g1 c+ E+ h
7 @1 @3 H- P& @2 x$ o日军 部队占领了 霍恩岛 !!!
$ I7 s! y8 S: z" h4 P, `4 x* @$ a
" u- T* D" }' s# K4 r战斗修正
: k. T7 _9 Y7 H防守方: Op 模式(-), 准备度(-), 经验(-)
8 @2 R4 G2 S' T% ?1 x进攻方: 突击(+), 将领(-)
" [. m. Y3 @0 c6 R % f; ^6 _" T8 T# J% H
日军 地面部队损失:
3 \( c7 N: u9 s2 w9 k8 F      16 人伤亡5 x& x% w+ k. C; y. g) X
         战斗班组: 0个被歼, 1个伤残4 _/ O' M( E- k: J7 t5 P* T- Z  K
         非战斗人员班组: 0个被歼, 1个伤残, T0 Q8 l& v/ f0 z# p2 y
         工兵班组: 0个被歼, 0个伤残
: P  A3 H# f- M* s" n4 x3 p 2 u# q. p+ y3 U; K* J3 M
盟军 地面部队损失:8 e+ r, K0 c3 a: o
      973 人伤亡3 ~$ o7 U& T7 @
         战斗班组: 8个被歼, 7个伤残2 ^9 j+ N1 ?3 J- K  w. |. L. |
         非战斗人员班组: 41个被歼, 6个伤残4 M) g7 ^" {; m/ `! W4 l6 @9 t
         工兵班组: 4个被歼, 0个伤残2 y  A: z! s$ V
      损失7门火炮 (7门被击毁,0门失去战斗力)
  Y  g3 [$ r9 R4 w5 C% M1 Y      3支部队被歼灭
江湖
战斗报告 Jan 20, 42) [4 y0 m4 g; M* I; p$ H. z  Y- x
--------------------------------------------------------------------------------
- Z6 f( Y7 H3 D- Z在 新加坡 (50,84) 的地面战
; T1 Q/ D) L/ i( X4 ^ ( `+ @4 m$ _$ E& F' C
日军 突击 攻击  m4 ~. G) J+ G8 @5 c1 F6 _6 V$ y, e

- p: @8 p$ T4 m# h3 a进攻兵力 101389 人, 1023 门火炮, 796 台车辆, 攻击值 = 3238/ n3 u1 k; u$ {
! G- w* b- Q8 a- x2 C
防守兵力 31924 人, 457 门火炮, 256 台车辆, 攻击值 = 5662 g9 I& I3 x9 v; @) \1 B4 ^

- x) z& j( M) k: Y  R日军的工兵将对方工事降低到0级
8 u" ^! H6 p5 P- C" M 8 P- B7 b2 q% R9 n$ X
日军 调整后攻击值: 2270
$ E- W7 M3 I$ h
$ `5 s) U; K) x% |盟军 调整后防御值: 631 $ t3 o$ ?! n+ {& o

: L$ l0 ?: {6 D/ W( P0 P. K日军 攻击优势: 3 比 1 (工事等级 0级) ; _+ v" A" E2 d

+ T" }' Q0 i4 S6 T6 V; R日军 部队占领了 新加坡 !!!
/ S. C1 N7 ~2 v' k( y
7 M' {  ?6 Y6 U/ e1 c盟军 飞机
9 u' e( ~: ^5 m. o. H      没有起飞; \) G. c# ]  C/ t. U6 g
0 [+ |$ N  ^1 y' p5 l2 a$ c* {
盟军 飞机损失' L! o1 Y! S7 z0 y+ z8 x7 \
无盟军损失
: M) V, N; Y4 n) ~7 w' L4 ?" h: Z 3 S9 ^4 n  m9 F/ x  U
战斗修正
) ^5 u: i5 z9 j防守方: 地形(+), 经验(-)
4 O/ X, I& a/ v/ E% s; X进攻方: 突击(+)
8 O) A; d' g( K7 S" t2 ]: i% l
+ Q' m, M% q5 g日军 地面部队损失:' V2 \% }( p! e( M
      2020 人伤亡
( n6 g! k8 n  ~, Q, @& S( I         战斗班组: 1个被歼, 69个伤残+ b2 a  i3 ]) c' t* D
         非战斗人员班组: 8个被歼, 152个伤残
. l4 u" _# R3 {$ \         工兵班组: 2个被歼, 76个伤残
4 [4 Q3 Z+ @+ `, ?5 h5 H2 k& |      损失21台车辆 (0台被击毁,21台失去战斗力)% J( D) o4 T5 J. K- S; h" p  |, A

. B1 V0 v: |& p + f" [  l; }' w9 u, u0 d
盟军 地面部队损失:
# p3 }" @( P  L) {; o4 k( I      62726 人伤亡( M2 A; s6 `- {$ I( l
         战斗班组: 1225个被歼, 440个伤残
' i# l) ^3 ?- ]* n         非战斗人员班组: 4333个被歼, 1098个伤残
# R, z% {) n# ~5 w. g         工兵班组: 230个被歼, 4个伤残+ m$ ~! P1 S+ I9 N) T2 Q" w+ d
      损失470门火炮 (460门被击毁,10门失去战斗力)
7 o% }3 W0 |' i  ?7 a      损失388台车辆 (366台被击毁,22台失去战斗力), w) M3 P" q5 a, R* M2 @' }
      36支部队被歼灭( |0 \! B0 e+ V% r" U

9 l9 I) Y* i$ L# \/ b) ] ! J* j. H" `# m- g
攻方部队:/ F- S, L' Z" x  x
    第23独立工兵联队  
3 P6 q4 u- O  p6 u5 |    第38师团  
- n; E, W8 H  X; y    第2战车联队  $ B. Z- |& ?  h2 g! y; T+ g- I2 [
    第4独立工兵联队  
/ `0 T" y. y" J* J/ P    第19独立工兵联队  
  g9 ]2 t, k2 n) B: ~; ~    第21独立混成旅团  ) S' |6 G6 |# r* ]+ z
    第65旅团  8 h5 V; ]2 {" ^% u0 @7 z: A+ d  N: E! U
    第4战车联队    T$ j# F; w0 ^( H) j
    第15独立工兵联队  
8 e8 M: l( p* @8 p    第21师团  0 k+ S- Y$ s5 m! Y& e$ H  ^2 t3 _1 ~, S
    第18师团  
  i( M$ D  Z9 h- {( `2 L    近卫师团  
  @. w7 n" W8 B$ ]: G. U9 H% C    第1战车联队  
/ {6 a5 }. e6 f( X6 c    第7战车联队  
7 N, w3 H6 H$ Z8 D% ]& |5 ^    第41步兵联队  9 J% ^' o( ]2 S' |( g0 D9 ?
    第20独立工兵联队  $ b( T1 }" X$ N& A$ o6 f. p
    第5师团  
9 F& \  _4 g+ z# f    海军第15警备队  7 v. x' d9 ?$ T' H
    海军第16警备队  
* o0 b) m- @. z$ H    海军第1根据地队  
2 S0 B" C) E# N; u; y/ D    南遣舰队  
2 R8 U. V* ^9 k" Q& ]: \4 {4 C    第20野战防空联队  
% G6 u- @) U/ R1 |  B% n    海军第4设营队  
) q6 K0 _) ?: h) s5 ?" t    海航第6整备中队 $ i+ ^" N6 g  u& f* h+ o0 n) Q% ]
    第1攻城重炮联队  
5 Q1 O( Z7 S" `0 n    南方军  
3 J: r; n4 H2 I1 G" c    第36野战高炮大队  & n. V" g0 v7 s
    第34野战高炮大队  
5 u+ Z# a: J: I  B7 k    联合舰队  8 l' w' p- i- Q3 z8 O
    海军第21航空战队 ) p3 Y" g9 a3 D& q
    第20独立山炮大队  
" [3 q! F0 x5 }% i  C7 C( T7 v    第14独立臼炮大队  0 d/ }+ b. u1 i
    第10独立山炮联队  6 Q: C4 Q/ `- [; r( \2 |' P4 k# X
    第14船舶工兵联队  
4 F7 ^. @5 [' q# C* D    第2迫击炮大队  
9 D! O: C+ O. O  @% n- t    第3独立攻城重炮大队  
: F. R* g. H- V/ W3 I6 d    第一舰队  
: e$ x0 U8 j( E' p# a, |' i9 u3 J    第25军  ; c" ]: p( J, X- t4 @' ~
    第3独立山炮联队  , E3 n% ]4 N7 j* s/ w. R: B
    第31野战高炮大队  
- E) |  T9 A. c$ A$ c% y5 g: m    海军第9根据地队  ! N& A) L& t) M4 ?  v# j: z
    海航第8整备中队
: q  {8 ?( s) \  A6 N1 k  H    第5野战机场设定大队  
1 n! N2 n+ A" g- A$ y; ^    第55野战筑城队 . J/ ?& J1 D: X. i7 H3 E2 X
    海航第18机场整备队 2 `5 @9 i0 X) @& y
    第32野战高炮大队  . X+ G% v2 o) d. Z, s
    第3野战重炮联队  
2 Q, M5 x/ J4 f# f2 t6 T    第53野战筑城队
" ~* {1 d6 i* y  v" Z    第54野战筑城队 0 S2 C# b: x& r! t1 p7 i$ k; X0 ]
    第1野战重炮联队  / N% ^) X; y* \9 P  f2 H, A) u
    第8野战机场设定大队  # h$ |( a& J  N1 N! e3 b0 F  g
    第二舰队  
- G; e- f+ R4 E0 ]% |4 H    第11航空舰队  % ^, I# h6 D/ E8 U% y) v
    第40野战高炮大队  7 ~% ^8 v6 m+ f+ s) m+ `
    第2独立重炮大队  
  f5 k+ d1 @. l! J9 R. Z! r    第三舰队  
7 l: p) z. S. C    海航第21机场整备队 ; H9 }( e$ }" Y$ \
    第3迫击炮大队  % A% v7 S) u, A) c* M3 f
    第7野战机场设定大队  ' h9 U8 B2 N, y1 C+ M
    第11船舶工兵联队  8 ~1 q" K7 h# u. y- g9 v) d8 N
    海航第25机场整备队
% ^3 ^5 Q5 X: m) I/ B" L . p7 C) h; N2 v' @% T4 t
守方部队:
: ^8 y/ v/ @, ^' S% i& ~  W    第17多格拉步兵营  * S- C9 a. A( Y2 N, m. Y1 @
    英军第2义勇步兵营  3 R$ Y( h9 ]1 G. E) ?1 ~3 @
    印军第15步兵旅  
: D6 q! m9 I6 `6 G2 i, L6 U    新加坡要塞  
* u& H% T, A) n! P! Y& K    英军第2阿盖尔步兵营  
* W& l0 l0 z1 s# S1 t    英属海峡殖民地志愿旅  
% h3 L, t$ M$ f$ u    英联邦第1马来步兵营  
' C* }3 f9 K  \3 \, ~7 S    第28廓尔喀步兵旅    j7 y, B+ m* r
    印军第6步兵旅  * u" u& Z( Q: {! T8 Z
    澳军第27步兵旅  
! {  E$ C) n1 j9 i5 ^    澳大利亚第22步兵旅  0 Y" ~. {( |5 p6 U1 K0 H
    第2戈登步兵营  ' e, Y9 j9 p5 d! ^( T( f0 k  N
    英联邦第2马来步兵营  
5 b; E- R4 D4 J    第16旁遮普步兵营  
+ V0 I, n1 a3 j    印军第22步兵旅   /14
, E1 p5 S; p$ B, X8 g) ]2 L6 b2 P    新西兰第24先遣工兵连
* W5 h. m7 `" \( e) K1 i8 s% ]    皇家空军第223大队 3 o; i1 p' ]& r; @4 I9 i
    马来亚司令部  ' ?& i( g+ o" L8 a2 ?8 f9 W
    英联邦第2重型高炮团  ( a6 p- i! d9 @! W8 Q  A. N
    印军第22山炮团  
9 e/ v, k, M& Q/ {/ P. n    第80反坦克炮团273连  9 X" c. s7 O# h/ z: `- _7 g; j
    英国远东空军司令部
/ X) n- Z$ ?8 h: E    皇家空军第109基地营  
1 j1 ?8 `( n5 s" O7 b    英军第30高炮连
8 _. l1 t6 b0 C: J7 {    皇家空军第224大队 0 I* f7 Y2 W! s2 g' J% ]4 g; Q
    印军第1重型高炮团  0 V  q) ~$ L4 n+ I6 H- F: C5 v1 u
    新加坡基地营  2 r( k3 ~, B7 Q! E7 L/ w
    马来亚地勤大队
5 ^$ `$ v- l4 C) {# q) }    皇家空军第111基地营  0 v5 q& V% g1 G3 t
    英军第29高炮连 # ~' i- D1 l' t9 G9 a5 p& u
    英印第3军  
' f8 f% c2 V9 a- x" a3 |; C6 T    英军第1重型高炮团  4 q4 j2 `" c+ b& f. _* j! P  `
    皇家空军第110基地营  7 m; d$ K$ l; {9 @* f" j
    英军第155野炮团  4 x8 F2 G  L, J5 ^' y
    英军第11高炮连 . i# v9 ]2 c6 i! ~' g7 u0 O) t, k2 T
    第80反坦克炮团215连  
4 x, E' s- H5 ]$ O    英军第5野炮团
江湖
本帖最后由 lhdblys 于 2014-3-19 21:01 编辑
! v( F- z# N, e9 O- G' z! q* |0 P( Y9 h- w* w. m" ]6 T) Q
蝗军空降勃固 (55,53)成功,同时攻占毛淡棉 (55,55),在两地之间(56,54)的国军4个师等17支部队无路可逃了。2 |9 S6 O$ m6 r- x  @
" Z# p* h: f9 ?+ ^7 k# g% r
战斗报告 Feb 02, 42
1 W5 D) k( J( R/ [& w--------------------------------------------------------------------------------* W2 S/ L: g) M
上午 空袭 国民革命军新编第22师  , 坐标 56,54
0 C* Q# R6 M; J+ d
0 `8 P& D" G/ w( T& n7 n本格天气: 晴天
$ o+ n2 J' Y6 ^6 J3 c) i . c* x1 P$ K* E  H3 D: \
雷达已发现到 15 海里, 估计高度 6,000 英尺.% G# E9 e' S/ B0 ?2 o9 B
预计在 5 分钟后到达目标上空  G; d% Z. `* ]

4 i( R$ U" e; E5 Q日军 飞机* v+ P% \% e2 W4 u  U4 G- w
      九六陆攻22 x 29- R5 x* l! J& F
      一式陆攻11 x 24
& {1 [# h( `& O3 q, I$ c " q0 @+ d$ l7 g# z
日军 飞机损失) z2 P; n+ Q; c! @
      九六陆攻22: 1 架被击落, 8 架被击伤8 x% T9 n, V9 c* \. Y+ R7 y! ?
      一式陆攻11: 4架被击伤3 D/ ^2 y* V, U0 ?) N1 U

" m" {8 S) D0 G" W# X, e* Q盟军 地面部队损失:
4 k) ]/ b0 s4 H; J4 L      69 人伤亡1 ]/ b# J* f" x, N0 @7 x6 W4 g
         战斗班组: 0个被歼, 12个伤残8 D2 f+ P+ G% Q7 }0 I3 p8 C
         非战斗人员班组: 0个被歼, 2个伤残2 Q( c3 e( q* {8 o
         工兵班组: 0个被歼, 1个伤残
6 f* b  F/ S, r2 m, E
& |9 I9 h3 F+ x9 V+ i; n也同时攻击 国民革命军第96师   ..., P4 q. y. ?9 F( k: U) R$ u
也同时攻击 国民革命军第200师   ...
) B0 w6 n' a5 y# r( n也同时攻击 国民革命军第88师   ...
- T$ P1 x. P8 c6 R" ]+ V% B' Y9 I( @1 q--------------------------------------------------------------------------------% x5 W, p: u( ]
在 毛淡棉 (55,55) 的地面战
" h0 ~5 D2 [+ M! X
' _5 {9 I# [3 t! l) r+ M. T日军 谨慎 攻击4 F7 K1 C  v; h! W6 g2 n7 T: J; [
8 }$ ^) M& b4 c" ]  V8 g& c$ q) N
进攻兵力 4449 人, 76 门火炮, 10 台车辆, 攻击值 = 919% [9 m- b: [- T* Y" ^0 L
9 }( \7 n! M! A" o/ [4 A1 Z0 N
防守兵力 0 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 0' \; C9 R  H9 k) W  K2 }

* g1 D' ^# w, e日军 调整后攻击值: 190 - [& ]' X) H- M6 ~" i) m' ^- ]8 ^

7 w$ o+ V& D8 R2 M; E盟军 调整后防御值: 1
7 L9 `' x3 P6 ~' m
  g  M7 E, u; p" {5 w$ _( o4 Y9 r日军 攻击优势: 190 比 1 (工事等级 2级) 4 d7 }. A" D7 y6 k+ z

/ l: V: H1 `9 e8 T日军 部队占领了 毛淡棉 !!!
% j* ?/ q4 {0 ]2 }9 o$ z) [6 r. R
7 P2 b7 w$ x* t2 [战斗修正
' @! `9 D* D- D) P1 N/ O: @8 s进攻方:
0 W7 ]) V& _0 X# F- U. n4 r
8 f5 z3 a/ S; t4 U; N0 ?  d) d, @攻方部队:
5 Y, z* p0 m' s9 m9 J2 B# s# y    第112步兵联队  
- [/ h8 C+ a6 w" }: _) J  S' ?    第55工兵联队  
' _, j( l( b: b, {7 ^    泰国陆军第2步兵师  
* u9 E7 i& }$ {2 |* f/ ~    第55骑兵联队  ( R% j- Y4 r& E5 G" ]! y
    泰国陆军第3步兵师  
$ N) x( M6 X; g" p) L0 z    第14战车联队  
8 @, q) B7 j! V  R3 E  w    泰国陆军第1步兵师  ; U. @0 T: S6 [4 j1 p/ O
    泰国陆军第4步兵师  $ q8 i0 j8 Z/ e- \1 C+ f& M8 J% [
    第15军  
: M6 c+ S+ \# F/ a% R) Q/ t& X    第55山炮兵联队  9 }& p6 M# j# S6 s& g, f
    第21野战重炮大队  & G) w8 o! H/ H  ]# R9 Y
--------------------------------------------------------------------------------
1 f% ], \9 u, V( `在 勃固 (55,53) 的地面战
) g' C9 g+ `2 m% P' h# c8 ]; `% \ " q- t/ r$ h: l; a# z
日军 突击 攻击$ ?) d, F7 ?# \% Y
: o0 E3 k/ H  R, O
进攻兵力 608 人, 8 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 31
# G( T6 P/ }  o1 Y. X+ S9 R
5 p# ^. o' L4 h  J$ V. G防守兵力 725 人, 0 门火炮, 0 台车辆, 攻击值 = 29
+ ?  p* R7 `) W0 S 3 e. Y" L* f. L' Q
日军 调整后攻击值: 21
2 W( R* @) M! R0 M/ `3 \3 {0 B $ K; h: s% A  Z, `  S
盟军 调整后防御值: 1 - }6 w) Q1 Q! z3 s+ t3 z3 L% ~
0 S2 b; x0 }5 ^! ^+ C% }
日军 攻击优势: 21 比 1 (工事等级 0级) 6 \, u0 R6 \% v) Y9 E) D. o2 G0 R

$ ]% @& R* g3 ]' A3 a' o日军 部队占领了 勃固 !!!
- t2 H  Y3 Q* ^$ P1 N% u
1 C9 V: n- Z% J战斗修正$ X" M' Q: f. }% E/ d( v1 ~
防守方: 将领(-), 准备度(-), 士气(-), 经验(-)4 f; o! `7 c% e- C6 ^
进攻方: 突击(+), 将领(-); B' }1 d) G  b9 v6 V) K5 w, m7 A
, b4 ^( @5 J/ B: ]! F
盟军 地面部队损失:6 P+ U, L' A: ]1 Y& T- m% e! b9 H! \$ B
      962 人伤亡
& E3 ~! D! i7 P+ E$ S3 Y         战斗班组: 39个被歼, 33个伤残
$ u2 o8 S* f6 V( L2 ]" m4 K         非战斗人员班组: 34个被歼, 28个伤残
. a7 R" K( `: m4 s( y         工兵班组: 0个被歼, 0个伤残
: m+ w9 ^; q* q0 D      1支部队撤退- [7 ~% ?2 b0 P$ E  j; c
      1支部队被歼灭
8 ]7 ^$ k" D& s  x- G- i 1 N/ \. `; b  W
被击败的盟军部队正在撤退!
7 f5 u5 J  l# x9 s ! X0 z# }0 r2 _4 r
攻方部队:; P8 k# o% ^1 r: r
    横须贺第3空挺特战队   /62
) P* V9 E7 W' ^0 _% m8 t/ f) ` # B. Y% b+ L3 x$ M6 c  M, w
守方部队:
# ?, r+ M+ P' ]' J- T4 ?    缅甸第4来复枪营  
2 c& d; P% I8 O# {4 R( T7 N! P    缅甸第10来复枪营
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
江湖
中文版还是板载掉吧,否则到了43年迟早碰到无法装船的BUG
BANZAI冲锋!
中文版还是板载掉吧,否则到了43年迟早碰到无法装船的BUGamdddr 发表于 2014-3-20 08:12
乌鸦嘴,5555555555555555!
乌鸦嘴,5555555555555555!  E$ ~8 ~2 ?; v* I; }9 m7 F
151125 发表于 2014-3-20 11:16
2 g: c  s( E9 C# r
乌鸦不乌鸦都是迟早的事情啊,只要不是静坐战,到43年肯定可以碰到,正好日军爽完了,盟军意气风发准备反攻的时候,然后被BUG大杀器TJ。
BANZAI冲锋!
本帖最后由 lhdblys 于 2014-3-23 17:57 编辑 8 G- Q- o; c* e! j7 t7 F. z

1 S1 _, X1 B# T4 g& ]/ `蝗军四个师团紧随空降部队在勃古登陆,兵不血刃占领了仰光。日前,本天蝗已提醒盛唐大统领尽量少拆分部队,争取避免在43年出现部队无法拆分上船的BUG。
江湖
战斗报告 Feb 11, 42
' t1 C3 N, d/ ~--------------------------------------------------------------------------------% X& ^5 W9 }; V; c
日军 部队占领了 桂林 !!!1 ^& u$ v) [+ t' I$ Z* L( N! \. a( C# x
日军 部队占领了 苏朗 !!!
0 O, \3 Y' q* T日军 部队占领了 布莱尔港 !!!
江湖
行动报告 Feb 12, 42; U: L  L1 Q/ @+ S2 w& N+ Z. M
% T1 @3 O. g1 Z" U; q4 h7 v
日军 部队占领了 兰沙 !!!
; O% m+ C2 D+ l2 j5 U! Y日军 部队占领了 占碑 !!!
/ m/ Z0 A  u! |' Z7 G# w日军 部队占领了 班克伦 !!!; _: I9 E7 D6 I9 {. E
盟军 部队占领了 赣县 !!!
江湖
本帖最后由 amdddr 于 2014-3-25 08:14 编辑 6 R7 Z# y3 s8 T
" D4 Q- _" O' Z* A$ T. l4 n
蝗军四个师团紧随空降部队在勃古登陆,兵不血刃占领了仰光。日前,本天蝗已提醒盛唐大统领尽量少拆分部队,争取避免在43年出现部队无法拆分上船的BUG。
# Z7 c& j8 u; z6 S: @2 mlhdblys 发表于 2014-3-23 17:54
$ E, \7 H- s3 x1 m3 O( P
& H1 g& h# L; V" {- G3 `% Q
这个BUG和玩家自己主动拆分部队一毛钱关系也没有,BUG产生的原因是这样的。
  B5 U5 F( H* P中文版里面,只要有一支部队被装载上两艘以上的运输船的时候,就会在部队列表里面产生一个无法出现在游戏中的部队碎片,这个部队碎片只存在于部队列表之中,所以你无法对其进行合并,随着游戏的进程,不管是日军在不断的装船,卸载部队,还是盟军不断的装船、卸载部队,这些存在在部队列表里面的碎片就会越来越多,我相信现在江湖天皇的部队列表里面,上面几页都是这些碎片吧,这些只存在部队列表里面的碎片慢慢的就会把游戏里面多余的部队SLOT全部占满,本来这些多余的SLOT是留给正常拆分出来的部队和碎片的,这样下来,因为没有多余的SLOT,所以其他部队就不能再被拆分了,也不能被装船,因为装船就必须被拆分。
8 q; k! L0 J3 @9 T/ g搞清楚这个原理以后,你就知道,中文版想要不出现这个BUG,唯一的避免方法就是部队不装船,大家老老实实在印度和中国、缅甸、马来打陆战就行了。否则到了43年这个BUG不可避免,前期因为SLOT还足够,所以日军可以完成两栖登陆,后期盟军要反攻的时候,根本连装船都不行了,只能原地过家家。所以中文版还是早日抛弃吧,长痛不如短痛而已。
BANZAI冲锋!
返回列表